Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez 

Woerwag Pharma Polska Sp. Z o.o.

Administratorem danych osobowych jest Woerwag Pharma Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dziekońskiego 1, (zwana dalej „Administratorem”).Administrator dba o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Administrator przetwarza wyłącznie takie dane, które są dopuszczalne przez prawo oraz w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO”.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Nasze serwisy internetowe mogą przetwarzać dane, które nie zawierają danych kontaktowych użytkownika, ale mogą być wykorzystane do identyfikacji określonego urządzenia, za pomocą którego uzyskuje on dostęp serwisu. W połączeniu z innymi danymi, pozyskiwane przez nas dane mogłyby jednak zostać wykorzystane w celu identyfikacji użytkownika. W taki sposób możemy pozyskiwać np.: dane demograficzne, adresy IP oraz identyfikatory internetowe, jak również dane uzyskiwane z plików cookies. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystujemy w celu umożliwienia identyfikacji sesji użytkownika, dostosowania wyświetlanych treści oraz w celach statystycznych.

Ponadto, w zależności od charakteru relacji, możemy gromadzić różne kategorie danych osobowych podawanych bezpośrednio przez użytkowników. Zakres danych jest uzależniony od charakteru relacji i może obejmować takie dane jak: Imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, dane potwierdzające przynależność do określonej grupy zawodowej. Możemy przetwarzać dane osobowych użytkowników w następujących celach:

 • Autoryzacji oraz przyznania dostępu do naszych zasobów,
 • Umożliwienia rejestracji na organizowane przez nas wydarzenia,
 • Zamawianie usług (np. newsletter),
 • Administrowania naszymi serwisami,
 • Zapewnienia zgodności z prawem oraz bezpieczeństwa funkcjonowania naszych serwisów,
 • Prowadzenia analiz statystycznych.

W pewnych sytuacjach podanie danych może być niezbędne dla realizacji działań na żądanie użytkownika (np. rejestracja do usług lub wydarzeń).

Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:

 • Udzielona przez użytkownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): W pewnych sytuacjach możemy poprosić o udzielenie zgody na wykorzystanie danych osobowych. Cel wykorzystania danych zawsze jest podawany w treści zgody. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, za pośrednictwem specjalnie przygotowanych ku temu funkcjonalności naszych serwisów lub poprzez kontakt w sposób opisany poniżej. Należy pamiętać, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 • Konieczność przetwarzania dla realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO): W pewnych okolicznościach możemy mieć obowiązek przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu zachowania zgodności przepisami prawa lub wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy, której stroną jest dany użytkownik. 
 • Realizacja naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f RODO): Takimi uzasadnionymi interesami są: prowadzenie komunikacji z użytkownikami, zapewnienie bezpieczeństwa naszych serwisów oraz prowadzenie analiz statystycznych i archiwizacja danych dla spełnienia wymagania rozliczalności.

Okres przechowywania danych

Administrator będzie przechowywał pozyskane dane osobowe przez okres wynikający z relacji z użytkownikiem, przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz, po ustaniu celu przetwarzania, w określonym w przepisach i niezbędnym dla do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń okresie lub, jeśli obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa. 

Dane gromadzone automatycznie

Administrator może wykorzystywać technologie umożliwiające na automatyczne gromadzenie danych (np. za pośrednictwem cookies).Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies znajdują się w Polityce Cookies. 

Polityka Cookies

Ujawnianie danych

Administrator co do zasady nie udostępnia danych użytkowników innym podmiotom, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla realizacji i odbywa się na żądanie użytkownika (np. w przypadku rejestracji na wydarzenia organizowane przez zewnętrznych dostawców). 

Dostęp do danych użytkownika mogą posiadać podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (podwykonawcy i dostawcy), w tym zapewniający wsparcie techniczne funkcjonowania naszych serwisów.

Dostęp do danych użytkowników zawartych w plikach cookies mogą mieć wydawcy takich plików.

Przekazanie danych do państw trzecich

Niektórzy odbiorcy danych mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niezapewniającym odpowiedniego stopnia ochrony („Państwo trzecie”). W każdym przypadku przekazanie takie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym w szczególności na podstawie umowy z odbiorcą danych z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację użytkowników. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych użytkownika celem dostosowania zachowania serwisów do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania z którego użytkownik korzysta jak również do preferencji użytkownika.

Prawa użytkowników

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Woerwag Pharma Polska Sp. Z o.o., użytkownicy posiadają szereg uprawnień. Zapewniamy respektowanie wszystkich praw użytkowników wynikających z RODO i innych przepisów prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych – Każdy użytkownik może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.
 2. Prawo sprostowania danych osobowych – Użytkownik może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.
 3. Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Ważne! Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Prawo sprzeciwu – Użytkownik może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane użytkownika są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik może domagać się „zablokowania” danych (tj. zatrzymania operacji przetwarzania danych poza ich przechowywaniem) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne użytkownikowi np. do ochrony jego praw.
 6. Prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Ponadto, w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji swoich praw zapraszamy do kontaktu pod adresem daneosobowe(at)woerwagpharma.pl, kontakt z Inspektorem ochrony Danych lub bezpośrednio z Administratorem.

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Woerwag Pharma Polska Sp. Z o.o. lub przysługujących Ci praw uprzejmie prosimy o kontakt według podanych poniżej danych kontaktowych:

Woerwag Pharma Polska Sp. Z o.o. 

Adres: ul. Dziekońskiego 1

telefon: +48 22 863 72 81

e-mail:   info(at)woerwagpharma.pl