Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”) informujemy, że:

  1. Woerwag Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa (tel.: +48 22 863 72 81, e-mail: info(at)woerwagpharma.pl) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
  2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: daneosobowe(at)woerwagpharma.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe, w zależności od relacji z firmą Woerwag, mogą być przetwarzane na podstawie:

4. Podanie danych przetwarzanych w celu realizacji obowiązku prawnego lub wykonania umowy jest obligatoryjne oraz może być warunkiem związania umową. W pozostałych przypadkach, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Dane osobowe przetwarzane są przez okres trwania współpracy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń. Dane pozyskane na podstawie zgody są przetwarzane do czasu jej wycofania.

6. Odbiorcami danych osobowych są podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne oraz podmioty świadczące usługi związane z naszą bieżącą działalnością, na mocy stosownych umów. Niektórzy odbiorcy mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niezapewniającym odpowiedniego stopnia ochrony („Państwo trzecie”). W każdym przypadku takie przekazanie danych odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym w szczególności na podstawie umowy z odbiorcą danych z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt w sposób określony powyżej.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Woerwag Pharma Polska Sp. z o.o., posiada Pani/Pan szereg uprawnień. Zapewniamy respektowanie wszystkich praw osób fizycznych w granicach określonych w RODO i innych przepisach prawa:

8. Ponadto, w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przysługuje Pni/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.